La Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris ha rebut, en aquest inici del 2022, una posada al dia molt necessària per a adaptar el seu contingut a les especificitats del comerç online. Aquesta actualització estableix un conjunt de noves obligacions que afecten les condicions en les quals s’ofereixen productes i serveis a Internet. Encara que no totes les obligacions que conté aquesta actualització són específicament digitals, ja que algunes són pròpies del marc més ampli de la contractació a distància, la majoria afecta de manera substancial als productes o serveis i béns digitals oferts per Internet.

A manera de resum, podem destacar les següents modificacions:

  • S’afegeix regulació sobre la informació específica que han de contenir els contractes subscrits en mercats online
  • S’estén la protecció als contractes de subministrament de continguts o serveis digitals
  • Es detallen els requisits que determinen si un producte o servei digital s’adequa a l’oferta
  • Es reconeix el dret del consumidor de sol·licitar una indemnització per danys i perjudicis i de suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu fins que l’empresari compleixi amb les obligacions en matèria de garanties
  • Es regulen amb més detall els supòsits en els quals el consumidor o usuari pot exigir la reducció del preu o la resolució del contracte, preveient-se fins i tot un termini de fins a 14 dies per al reemborsament dels imports
  • El termini de la garantia legal s’estén a 3 anys i es fixa en 2 anys per a continguts o serveis digitals (en béns de segona mà continua sent d’1 any)
  • Quan es tracti de subministrament continu de continguts o serveis digitals, haurà de respondre’s de les faltes de conformitat que es produeixin o manifestin dins del termini durant el qual han de subministrar-se els continguts/serveis digitals d’acord amb el contracte
  • Es preveuen supòsits en els quals el consumidor o usuari podrà resoldre el contracte a conseqüència de la modificació dels continguts/serveis digitals
  • El termini d’existència del servei tècnic s’amplia de 5 a 10 anys

Aquestes millores en matèria de protecció de consumidors es produeixen a partir de la transposició al dret espanyol de tres Directives europees dissenyades per a dotar de major seguretat jurídica a la contractació a Internet. Principalment, mitjançant el reforç de les garanties dels consumidors en la contractació de béns, continguts o serveis digitals, però també a partir de la regulació de pràctiques contràries als interessos dels consumidors que fins ara no comptaven amb regulació específica.

L’objectiu d’aquesta actualització, aplicable en tota la Unió de manera uniforme per a obtenir una plena harmonització, és consolidar un autèntic mercat únic digital europeu, i continuar empoderant l’avanç d’una economia digital pròpia per als països de la UE, en els quals encara no s’ha aconseguit desenvolupar el potencial real del comerç electrònic.

Aquest nou règim estableix per primera vegada que s’aplicarà la normativa de consumidors i usuaris a aquells contractes en els quals s’intercanvien continguts o serveis digitals per dades. Això significa que tots els serveis “gratuïts” que puguem obtenir a Internet en els quals paguem amb les nostres dades es contemplen per primera vegada des del punt de vista del consumidor.

S’inclouen també en la Llei una sèrie de noves definicions, com ara “béns amb elements digitals”, “compatibilitat”, “durabilitat”, “entorn digital” o “servei digital”, que permeten fixar amb major adequació elements que afecten molt especialment als béns i serveis vinculats amb l’economia digital.

La implantació d’aquest règim es durà a terme en dues fases. Una part de les obligacions, la referida a l’àmbit de subministrament de continguts digitals i a la compravenda de béns, és exigible des de l’1 de gener, mentre que els elements relacionats amb la modernització de la normativa de consum entraran en vigor el 28 de maig.