Actualitat

Actualitat

< Tornar

Sentència TJUE - "Dret a l'Oblit"

  • GOOGLE
Recentment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha publicat una sentència destacada en l'àmbit digital. En aquesta sentència es resolen una sèrie de qüestions prejudicials plantejades per l'Audiència Nacional en relació amb el "dret a l'oblit" o dret a sol·licitar als motors de cerca la desindexació de les dades personals en determinades circumstàncies.

 

1. ¿L’activitat que du a terme GOOGLE SEARCH (o qualsevol altre motor de cerca) ha de considerar-se “tractament de dades”?
¿I si l’activitat efectuada pel motor de cerca es considerada “tractament de dades”, els motors de cerca en són responsables?


El TJUE considera que el motors de cerca duen a terme una activitat de “tractament de dades”, ja que recullen dades que “extrauen, registren i organitzen” en el marc dels seus programes d’indexació, les “conserven en els seus servidores” i “comuniquen i faciliten” l’accés a la informació en forma de llistes de resultats.


A l’efecte, és indiferent que els motors de cerca no distingeixin les dades personals de qualsevol altre tipus d’informació, ni que les dades personals s’hagin publicat a Internet per un tercer sense intervenció de cap tipus del motor de cerca.


També s’ha de diferenciar entre l’activitat que dur a terme l’editor d’una pàgina web i la que fan els motors de cerca, ja que aquests actuen a mode d’índex de resultats de la cerca concreta d’una persona.


L’activitat dels motors de cerca pot conduir a que els internautes obtinguin a través de la llista de resultats, un perfil força detallat d’una persona de forma àgil i ràpida.


És el propi motor de cerca qui determina la finalitat i mitjans del tractament de dades i, en conseqüència, ha de ser el responsable de les mateixes, havent de vetllar pel respecte als drets de les persones i, particularment, a que mitjançant l’activitat d’indexació de resultats no es vulneri el dret al respecte a la vida privada dels ciutadans.


2. Quan s’ha d’interpretar que el motor de cerca té un establiment en un Estat membre i en conseqüència s’ha d’aplicar la normativa nacional?


GOOGLE Inc. gestiona GOOGLE SEARCH a nivell mundial i la seva filial a Espanya (GOOGLE SPAIN, S.L) no du a terme cap activitat relativa a la indexació d’informació o de dades. L’activitat de GOOGLE SPAIN és únicament la promoció i venda dels espais publicitaris.

 

Malgrat GOOGLE SPAIN dugui a terme una activitat plenament diferenciada de la indexació d’informació i dades que fa GOOGLE Inc., ambdues activitats estan íntimament relacionades ja que GOOGLE SPAIN es dedica a la venda d’espais publicitaris en relació amb les dades emmagatzemades per GOOGLE Inc.


El TJUE entén que es du a terme un tractament de dades personals en el marc de les activitats d’un establiment del responsable del tractament en territori d’un Estat membre quan el gestor d’un motor de cerca crea en aquell Estat membre una sucursal o filial destinada a garantir la promoció i la venda d’espais publicitaris proposats pel motor de cerca, l’activitat del qual es dirigeix als ciutadans de l’Estat membre.


3. ¿Un motor de cerca ha d’eliminar dels seus resultats vincles a pàgines web publicades per tercers que continguin informació d’una persona, encara que les pàgines no esborrin prèviament aquestes dades o encara que la publicació per la pàgina web no vulneri cap normativa?


El tractament de dades personals que duen a terme els motors de cerca poden afectar als drets fonamentals d’una persona (respecte a la vida privada i la privacitat) quan la cerca feta es du a terme a partir del nom d’una persona física. Convé tenir en compte que només amb els resultats de la cerca es pot obtenir un perfil molt complet d’una persona.


El TJUE entén que el motor de cerca ha de garantir que les dades personals siguin tractades de manera “lleial i lícita”, que es recullin amb “finalitats determinades, explícites i legítimes”, i que posteriorment no puguin tractar-se de forma incompatible amb aquesta finalitat.


Les dades han de ser “adequades, pertinents i no excessives” en relació a les finalitats per les que es recullen, “exactes i actualitzades” i s’han de conservar de forma que permetin la identificació del seu titular per un període no superior al necessari per les finalitats per les quan van ser recollides.


Així, el motor de cerca ha d’adoptar les mesures raonables per a que les dades que no es puguin enquadrar en aquests paràmetres siguin suprimides o rectificades.


Pot haver-hi una una col·lisió entre el dret a la privacitat de l’afectat i el legítim interès de qualsevol altre de tenir accés a aquesta informació. Per aquest motiu, el TJUE considera que l’equilibri s’ha de buscar en virtut de la concreta informació i del grau d’exposició pública de l’afectat.

 

D’aquesta manera, el TJUE conclou que, encara que es respecti el marc assenyalat anteriorment, una persona pot sol·licitar en virtut de la seva situació concreta (per exemple, a l’entendre que es vulnera la seva intimitat, no ser un personatge públic), i en atenció a l’equilibri de drets, que les seves dades personals no siguin indexades.


El motor de cerca ha de dur a terme la ponderació dels drets en conflicte, i si no accedeix a l’oposició al tractament de les dades, el ciutadà podrà recorre a l’autoritat administrativa (a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades), o als tribunals per a que facin la ponderació i ordenin, en el seu cas, el cessament en aquell tractament de dades a través de la seva desindexació.


4. Una persona pot dirigir-se directament als motors i sol·licitar la desindexació de les dades relatives a la seva persona, encara que aquestes dades siguin publicades lícitament a través de pàgines web, argumentant que no vol que aquesta informació sigui coneguda públicament perquè entén que el perjudica o perquè vol ser oblidada?


Una persona pot sol·licitar que una informació sobre la seva persona que s’obtingui a través de la cerca per les seves dades personals aparegui desindexada en un motor de cerca. No cal que la informació perjudiqui a la persona.


Ara bé, existeix una excepció a aquest dret quan, per exemple, per la transcendència pública de la persona que sol·liciti la desindexació es justifiqui que preval el dret d’informació de l’opinió pública.

 

Joan Subirana / Eloi Font

Comparteix-ho

Política de cookies

El titular del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) és la societat FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. (“Font Advocats“), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web que Font Advocats posa a disposició dels usuaris i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a Font Advocats, els seus serveis i activitats.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Per tant, li preguem llegeixi atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar el Web ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als serveis i activitats que s'hi conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n'impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, Font Advocats es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Font Advocats fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, Font Advocats no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Font Advocats no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Font Advocats, incloent, i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, Font Advocats no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Font Advocats pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de Font Advocats

En cap cas, l’enllaç significa que Font Advocats avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Font Advocats procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç. 

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de Font Advocats amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, Font Advocats no es fa responsable del contingut, condicions d’ús, polítiques de privacitat i resta de condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els usi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants. En relació amb els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), aquests són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de Font Advocats.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Font Advocats podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Web es regulen a la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, castellà i anglès. En cas de discrepància entre les diferents versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable

L’accés i utilització del Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb domicili social al C/ Mandri, 37 Entl. 2a 08022 Barcelona (“Font Advocats”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a què Font Advocats accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds per mitjà del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar les seves sol·licituds d’informació.

Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers i, en el supòsit que es comuniquin o cedeixin a tercers, Font Advocats obtindrà, amb caràcter previ, el seu consentiment de conformitat amb els requisits previstos a la legislació vigent.

Serà necessari que Vostè empleni els camps marcats amb com a obligatoris en el “formulari de contacte” del Web. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que Font Advocats no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, Font Advocats quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Font Advocats es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

Font Advocats té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de Font Advocats, en els termes establerts a la normativa aplicable. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, Font Advocats li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@fontadvocats.com.

Cookies

Per l’accés i/o ús del Web, Vostè accepta que Font Advocats pot utilitzar cookies pròpies persistents de caràcter tècnic i cookies de tercers (“Google Maps”: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies) per tal de permetre la seva navegació pel Web i gestionar les seves dades de geo-localització.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat lloc web.

Vostè pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, tals com els que es detallen a continuació:Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, fet pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que Vostè desitgi refusar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pot enviar-nos la seva petició mitjançant un correu electrònic a info@fontadvocats.com.

Actualització: Setembre de 2014