Actualitat

Actualitat

< Tornar

Primera sentència del TS sobre el Dret a l'Oblit

Octubre, 2015.- Tot i que ja fa temps que sentim a parlar del que es coneix com el “Dret a l’Oblit”, el Tribunal Suprem (TS) acaba de dictar la primera sentència sobre aquesta qüestió després que ho fes l’any passat el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en el Cas ‘Google Spain’.

 

Per a que el lector es situï, quan parlem de “Dret a l’Oblit” ens referim al dret dels usuaris d’Internet de demanar als motors de cerca i/o mitjans de comunicació la desindexació (o desvinculació) de notícies que puguin incidir en la seva privacitat o l’honor per fets ocorreguts en el passat.

 

En el cas concret, els demandants, condemnats durant la dècada dels 80 per un delicte de tràfic de drogues, la notícia dels quals va ser publicada pel diari “El País” el seu dia, van sol·licitar al diari l’any 2009 que cessés en el tractament de les seves dades a l’hemeroteca digital (oberta al públic l’any 2007) o que almenys es canviessin els seus noms per les seves inicials i que es desindexés la notícia dels motors de cerca d'Internet.

 

Crida l’atenció positivament com el TS presenta els fets, de manera “deliberadament imprecisa”, per tal que no sigui possible la identificació dels demandants ja que, com bé s’exposa en la sentència, l’acció judicial dirigida a protegir el drets a la privacitat hauria tingut l’efecte contrari.

 

Principi de “qualitat de les dades”

 

Per saber si el tractament de dades que està fent “El País” és lícit o no, el TS diu que s’han de ponderar els drets i béns jurídics que hi ha en joc a través del principi de “qualitat de les dades”, és a dir, ens haurem de preguntar si el tractament de les dades és (o no) adequat, pertinent, proporcional (no excessiu) i exacte.

 

Veracitat i factor temps

En molts casos la informació publicada, i de la qual volem la seva desindexació, és veraç. Per això, el TS ens diu que el problema no és que el tractament de les dades personals sigui veraç sinó que sigui adequat a la finalitat pel qual es van recollir les dades. Així doncs, el factor del temps serà molt important per atendre el Dret a l’Oblit: com més temps hagi passat des de la publicació, més possibilitats hi hauran de desindexació.

 

El TS considera que un tractament de dades personals que pot ser adequat al seu moment, amb el transcurs del temps, pot esdevenir inadequat i, en conseqüència, causar un dany als drets de l’honor i la intimitat de la persona.

 

Llibertat d’informació

 

La llibertat d’informació s’ha ponderar també respecte dels drets a la intimitat personal i familiar i el dret a l’honor quan la informació afecta negativament a la reputació de l’afectat.

 

Interès públic

 

Interès públic mai pot ser simple “xafarderia”. No es tracta “d’interès del públic” sinó “interès públic”, és a dir, l’interès en tenir una opinió fonamentada sobre els assumptes amb transcendència pel funcionament d’una societat democràtica. En aquest sentit, quan es tracta de persones amb rellevància pública el seu nivell de tolerància haurà de ser major.

 

Per tant, com han de respondre els editors?

 

El TS assenyala que no es pot exigir a un editor web que depuri les dades personals pel desproporcionat sacrifici que suposaria per la llibertat d’expressió; ara bé, sí s’ha de donar una resposta adequada als afectats per a que puguin exercir els seus drets de cancel·lació i oposició al tractament de dades quan (i) hagi transcorregut un període de temps que faci inadequat el tractament, (ii) les persones no tinguin rellevància pública i (iii) no hi hagi interès històric en la vinculació de la informació amb les dades personals.

 

Segons el mateix TS, el Dret a l’Oblit no ampara que cada un pugui construir un passat a la seva mida, ni permet construir un currículum a gust del consumidor eliminant d’internet les informacions negatives i posicionant els resultats de les cerques d’Internet al seu gust.

 

Ara bé, el TS també considera que les notícies de l’hemeroteca no poden ser cancel·lades o alterades donat que la integritat dels arxius digitals són un bé jurídic protegit per la llibertat d’expressió.

 

A criteri del TS, tampoc s’han de dur a terme mesures de desindexació de les dades personals dels motors de cerca interns dels webs ja que serveixen per localitzar informació del propi web i, per tant, no es poden assimilar als motors de cerca d’internet (Google, Yahoo, etc.). El TS considera que la informació ha de resultar invisible per l’audiència general però no per l’audiència més activa en la cerca d’informació, que ha de tenir la possibilitat d’accedir a les notícies íntegres a través de la web de l’hemeroteca digital.

 

Per tant, el Dret a l’Oblit ha d’implicar que s’eviti que, amb una simple cerca, es pugui accedir al perfil complet de la persona afectada, però no ha de permetre reescriure les notícies ni impedir de manera absoluta que, en una cerca específica en l’hemeroteca digital, pugui obtenir-se la informació vinculada a les persones implicades.

 

Per últim, cal també tenir en compte que es confirma la condemna a El País a pagar 7.000€ a cada un dels demandants per l’existència d’una intromissió en el seu honor i intimitat.

 

Júlia Zaera i Eloi Font

 


 

Comparteix-ho

Política de cookies

El titular del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) és la societat FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. (“Font Advocats“), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web que Font Advocats posa a disposició dels usuaris i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a Font Advocats, els seus serveis i activitats.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Per tant, li preguem llegeixi atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar el Web ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als serveis i activitats que s'hi conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n'impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, Font Advocats es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Font Advocats fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, Font Advocats no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Font Advocats no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Font Advocats, incloent, i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, Font Advocats no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Font Advocats pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de Font Advocats

En cap cas, l’enllaç significa que Font Advocats avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Font Advocats procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç. 

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de Font Advocats amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, Font Advocats no es fa responsable del contingut, condicions d’ús, polítiques de privacitat i resta de condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els usi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants. En relació amb els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), aquests són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de Font Advocats.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Font Advocats podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Web es regulen a la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, castellà i anglès. En cas de discrepància entre les diferents versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable

L’accés i utilització del Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb domicili social al C/ Mandri, 37 Entl. 2a 08022 Barcelona (“Font Advocats”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a què Font Advocats accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds per mitjà del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar les seves sol·licituds d’informació.

Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers i, en el supòsit que es comuniquin o cedeixin a tercers, Font Advocats obtindrà, amb caràcter previ, el seu consentiment de conformitat amb els requisits previstos a la legislació vigent.

Serà necessari que Vostè empleni els camps marcats amb com a obligatoris en el “formulari de contacte” del Web. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que Font Advocats no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, Font Advocats quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Font Advocats es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

Font Advocats té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de Font Advocats, en els termes establerts a la normativa aplicable. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, Font Advocats li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@fontadvocats.com.

Cookies

Per l’accés i/o ús del Web, Vostè accepta que Font Advocats pot utilitzar cookies pròpies persistents de caràcter tècnic i cookies de tercers (“Google Maps”: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies) per tal de permetre la seva navegació pel Web i gestionar les seves dades de geo-localització.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat lloc web.

Vostè pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, tals com els que es detallen a continuació:Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, fet pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que Vostè desitgi refusar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pot enviar-nos la seva petició mitjançant un correu electrònic a info@fontadvocats.com.

Actualització: Setembre de 2014