Actualitat

Actualitat

< Tornar

FONT ADVOCATS - Les amenaces a les xarxes socials

Setembre, 2014 - Arran de les amenaces rebudes pel guanyador del concurs del "Toro de la Vega" en algunes xarxes socials, aprofitem aquest article per recordar quins requisits exigeixen els nostres tribunals per a que aquestes puguin ser considerades (o no) delicte.

 

Fa uns dies, el guanyador del “Toro de la Vega” va manifestar haver rebut amenaces en algunes xarxes socials com "Twitter", "Facebook" i "Whatsapp" del tipus "Tant de bo tinguis càncer tu i tota la teva família" i "Tant de bo t'agafi un bou i et quedis en cadira de rodes ".
 

Aprofitant aquest supòsit recent, i davant la multitud de notícies d'aquest tipus que apareixen darrerament en els mitjans de comunicació, és interessant tenir en compte la jurisprudència existent a Espanya en relació amb el delicte d'amenaces, a fi de determinar els requisits que s'han de complir per que concorri aquest tipus penal.

 

El delicte d'amenaces està recollit a l'article 169 del Codi Penal:

 

Qui amenaci una altra persona de causar-li a ella, a la seva família o a altres persones amb les quals estigui íntimament vinculada, un mal que constitueixi delictes d’homicidi, lesions, avortament, contra la llibertat, tortures i contra la integritat moral, la llibertat sexual, la intimitat, l’honor, el patrimoni i l’ordre socioeconòmic, ha de ser castigat:

 

1r. Amb la pena de presó d’un a cinc anys, si s’ha fet l’amenaça exigint una quantitat o imposant qualsevol altra condició, encara que no sigui il•lícita, i el culpable hagi aconseguit el seu propòsit. En cas de no aconseguir-ho, s’ha d’imposar la pena de presó de sis mesos a tres anys.

 

Les penes assenyalades en el paràgraf anterior s’han d’imposar en la meitat superior si les amenaces es fan per escrit, per telèfon o per qualsevol mitjà de comunicació o de reproducció, o en nom d’entitats o grups reals o suposats.

 

2n. Amb la pena de presó de sis mesos a dos anys, quan l’amenaça no hagi estat condicional.

 

En aquest sentit, convé tenir en compte que el Tribunal Suprem, en la sentència de 01.07.2008, defineix el delicte d'amenaces com "l'anunci conscient d'un mal futur, injust, determinat i possible que depèn exclusivament de la voluntat de qui el fa, amb l'únic propòsit de crear una intranquil•litat d'ànim, inquietud o angoixa a l’amenaçat, però sense la intenció de danyar materialment al subjecte" (STS núm. 396/2008).

 

Així mateix, el Tribunal Suprem afegeix que es tracta "d'un delicte eminentment circumstancial, havent de valorar l'ocasió en què es faci, persones intervinents, actes anteriors, simultanis i sobretot posteriors al fet material de l'amenaça."

 

En relació a les amenaces realitzades a través d'Internet, cal recordar la Interlocutòria de l'Audiència Provincial de Madrid de 7.11.2012 que pren com a base el context en què es van produir les amenaces per desestimar l'existència de delicte:

 

"(...) De les expressions realitzades pels denunciats en el compte de Twitter utilitzat pel recurrent, professional del periodisme esportiu, es desprèn clarament la inexistència d'intenció de causar el mal amb què s'amenaça, el que d'altra banda hauria d’intuir el recurrent que per la seva professió ha de sentir i rebre freqüents crítiques en to agressiu, per persones descontentes amb els seus comentaris esportius, tal com algun dels denunciats ha reconegut posteriorment ser la seva intenció, arribant fins i tot a reconèixer que es van excedir i demanant perdó i disculpes, fins i tot a través de la mateixa compte de Twitter que havien utilitzat per proferir les expressions amenaçadores.

 

Per tot això, al meu entendre, les amenaces denunciades pel guanyador del Toro de la Vega no reunirien els requisits exigits per a ser considerades delicte o falta penal, ja que, tot i que li desitgin un mal (que pateixi càncer o que l’atrapi un bou), la seva materialització no depèn de qui les ha efectuat, sinó de l'atzar. A més, s’han de contextualitzar els fets dins del marc en què s'han produït, és a dir, dins d'un debat encès al voltant de la tradició dels bous i la consideració ètica i moral de dur a terme activitats d'aquest tipus en l'actualitat.

 

No obstant l'anterior, els comentaris dels usuaris en les xarxes socials molt probablement contravinguin les normes d'ús de les diferents plataformes i, en conseqüència, existiria la possibilitat de denunciar els usuaris a través dels respectius Centres d'Ajuda perquè les mateixes xarxes socials adoptin les mesures correctores que siguin pertinents d'acord amb les seves pròpies polítiques i procediments.

 

Joan Subirana

 


 

Comparteix-ho

Política de cookies

El titular del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) és la societat FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. (“Font Advocats“), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web que Font Advocats posa a disposició dels usuaris i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a Font Advocats, els seus serveis i activitats.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Per tant, li preguem llegeixi atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar el Web ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als serveis i activitats que s'hi conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n'impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, Font Advocats es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Font Advocats fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, Font Advocats no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Font Advocats no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Font Advocats, incloent, i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, Font Advocats no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Font Advocats pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de Font Advocats

En cap cas, l’enllaç significa que Font Advocats avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Font Advocats procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç. 

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de Font Advocats amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, Font Advocats no es fa responsable del contingut, condicions d’ús, polítiques de privacitat i resta de condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els usi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants. En relació amb els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), aquests són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de Font Advocats.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Font Advocats podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Web es regulen a la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, castellà i anglès. En cas de discrepància entre les diferents versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable

L’accés i utilització del Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb domicili social al C/ Mandri, 37 Entl. 2a 08022 Barcelona (“Font Advocats”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a què Font Advocats accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds per mitjà del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar les seves sol·licituds d’informació.

Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers i, en el supòsit que es comuniquin o cedeixin a tercers, Font Advocats obtindrà, amb caràcter previ, el seu consentiment de conformitat amb els requisits previstos a la legislació vigent.

Serà necessari que Vostè empleni els camps marcats amb com a obligatoris en el “formulari de contacte” del Web. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que Font Advocats no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, Font Advocats quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Font Advocats es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

Font Advocats té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de Font Advocats, en els termes establerts a la normativa aplicable. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, Font Advocats li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@fontadvocats.com.

Cookies

Per l’accés i/o ús del Web, Vostè accepta que Font Advocats pot utilitzar cookies pròpies persistents de caràcter tècnic i cookies de tercers (“Google Maps”: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies) per tal de permetre la seva navegació pel Web i gestionar les seves dades de geo-localització.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat lloc web.

Vostè pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, tals com els que es detallen a continuació:Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, fet pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que Vostè desitgi refusar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pot enviar-nos la seva petició mitjançant un correu electrònic a info@fontadvocats.com.

Actualització: Setembre de 2014