Actualitat

Actualitat

< Tornar

FONT ADVOCATS - La regla del "coneixement efectiu" a Internet: Evolució jurisprudencial dels Tribunals espanyols

  • font advocats
Març, 2014.- En aquest article, Joan Subirana analitza la responsabilitat dels prestadors de serveis a Internet per actes de tercers i l'evolució de la jurisprudència espanyola.

 

Quina és avui la responsabilitat jurídica atribuïble a un prestador de serveis a Internet pels actes realitzats per un tercer?


El terme "coneixement efectiu", previst als arts. 16 i 17 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), s'ha interpretat de diferent manera per part dels tribunals espanyols al llarg dels anys, la qual cosa té especial transcendència a l'hora d'imputar responsabilitats jurídiques a un prestador de serveis a Internet pels actes realitzats per un tercer.

 

Abans de tot, recordem com es defineix el "coneixement efectiu" a la LSSICE :

 

"S'entén que el prestador de serveis té el coneixement efectiu a què es refereix el paràgraf a) quan un òrgan competent hagi declarat la il·licitud de les dades, ordenat la retirada o que s'impossibiliti l'accés a aquests, o s'hagués declarat l'existència de la lesió, i el prestador conegués la corresponent resolució, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que els prestadors apliquin en virtut d'acords voluntaris i d'altres mitjans de coneixement efectiu que poguessin establir-se".


Al principi, els tribunals espanyols van realitzar una interpretació estricta i rigorosa del concepte de "coneixement efectiu" [entre d'altres, cal citar la sentència de l'Audiència Provincial de Madrid de 20.12.2005 (assumpte "Aprendizmason.org"), 2008.09.04 (assumpte "World Network") i 16.04.2008 (assumpte "Derecho.com")] .

 

-- Així, en l'assumpte "Aprendizmason.org", l'AP de Madrid va desestimar l'existència de responsabilitat del prestador de serveis tot i que el demandant havia remès per conducte notarial un requeriment al prestador de serveis notificant-li un atemptat contra el seu honor. El tribunal va entendre que, perquè el prestador de serveis incorregués en responsabilitat, era requisit previ i ineludible l'existència d'una resolució de l'òrgan competent.

 

-- D'altra banda, en l'assumpte "Derecho.com" i, tot i que el Tribunal va admetre unes mesures cautelars consistents en el cessament de les publicacions en què s'infringia el dret a l'honor del demandant , el mateix Tribunal va desestimar l'existència de responsabilitat del prestador de serveis en entendre que aquest únicament va tenir coneixement efectiu de la infracció des del moment posterior al dictamen de la sentència.


Per tant, en un inici, en totes les resolucions judicials -tot i que amb alguns matisos- els tribunals exigien que, perquè hi hagués responsabilitat del prestador de serveis, havia d'existir una resolució judicial prèvia que determinés la concurrència de l'il·lícit i que es posés en coneixement del mateix prestador. És a dir , tot i que la vulneració d'un dret fora evident, els tribunals sempre van desestimar les demandes interposades contra els prestadors de serveis sobre la base del dret a la llibertat d'expressió i per evitar carregar al prestador amb l'obligació de revisar i comprovar contínuament els continguts en les seves plataformes.


Posteriorment , el Tribunal Suprem , amb la sentència de data 9.12.2009 (assumpte "Putasage.com"), va marcar un abans i un després. En ella, el Tribunal va realitzar una interpretació més àmplia del "coneixement efectiu", no circumscrivint la seva concurrència únicament i exclusivament a l'existència d'una resolució d'un òrgan competent, sinó que va entendre que aquest coneixement també es pot obtenir quan la intromissió al dret l'honor de l'afectat es produeix de forma flagrant.

 

Aquesta sentència del Tribunal Suprem va marcar la línia a seguir en matèria de responsabilitat dels prestadors de serveis, i van ser moltes les sentències dictades a la seua empara, entre les quals, cal destacar la sentència del TS de 10.02.2011 (assumpte "Alasbarricadas.com") o la sentència de l'AP de Toledo de 2012.01.06 (assumpte "Talavera3000.com").

 

En un últim gir interpretatiu de l'article 16 LSSICE (i, per extensió de l'art. 17 LSSICE), destaquen les sentències dictades pel TS amb data 2013.02.26 (assumpte "Eleconomista.es") i, més recentment, el 2014.07.01 (assumpte "Meristation.com"). En aquestes sentències, l'atac a l'honor es produeix per comentaris dels usuaris a les notícies -a la secció "comentaris" - i per comentaris dins d'un fòrum. En ambdós supòsits, també en sintonia amb la Sentència del Tribunal d'Estrasburg de 2013.10.10 (assumpte "Delfi"), el Tribunal Suprem estima l'existència de responsabilitat del prestador de serveis i li exigeix ​​que tingui la diligència necessària per filtrar els continguts sense necessitat de requeriment de l'afectat, en tractar de casos evidents d' intromissió al dret a l'honor.

 

En resum, en un primer moment, i per considerar la responsabilitat del prestador de serveis, els tribunals espanyols exigien una prèvia resolució judicial que decretés l'existència de la il·licitud. Això comportava que, pel component viral que té Internet, la resolució judicial que declarava la infracció acabava sent virtualment intranscendent, i, a més, pel " Efecte Streisand", els perjudicis a l'afectat continuaven latents. L'únic consol passava només per ser indemnitzat.

 

Per contra, avui, i amb una interpretació més d'acord a la realitat tenint en compte els efectes expansius d'Internet, els tribunals espanyols no exigeixen una prèvia resolució judicial sempre que la intromissió als drets del perjudicat sigui manifesta i evident, arribant fins i tot a exigir una especial diligència del prestador de serveis sense necessitat de requeriment previ.

 

Joan Subirana

Comparteix-ho

Política de cookies

El titular del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) és la societat FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L. (“Font Advocats“), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:Accés al Web

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’accés i ús del Web que Font Advocats posa a disposició dels usuaris i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a Font Advocats, els seus serveis i activitats.

L’accés i ús del Web per l’usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals d’Accés i Ús, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Per tant, li preguem llegeixi atentament les Condicions Generals d’Accés i Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar el Web ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment.

Utilització i funcionament del Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Web, així com de la informació relativa als serveis i activitats que s'hi conté, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les Condicions Generals d’Accés i Ús.

Així mateix, l’usuari es compromet a no dur a terme cap acte amb la finalitat de danyar, inutilitzar i/o sobrecarregar el Web, o que n'impedeixi, de qualsevol manera, la normal utilització i funcionament.

S’informa a l’usuari que, en el supòsit que incompleixi les Condicions Generals d’Accés i Ús, la Política de Privacitat i de Cookies o, si escau, qualsevol altres termes o condicions recollits al Web, Font Advocats es reserva el dret a limitar, suspendre i/o terminar el seu accés al Web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l’efecte.

Font Advocats fa els seus millors esforços per mantenir el Web en bon funcionament, evitant errors o, en el seu cas, reparant-los i mantenint els continguts del Web degudament actualitzats. No obstant, Font Advocats no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests darrers siguin oportunament actualitzats.

Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari.

Font Advocats no es responsabilitza de qualsevol dany i/o perjudici que es pugui derivar, directament o indirecta, de l’accés o ús de la informació continguda al Web i, especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Font Advocats, incloent, i sense limitar-s'hi, els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus i/o atacs informàtics i tampoc serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del Web ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet.

Addicionalment, Font Advocats no es fa responsable de cap dany i/o perjudici en el software i/o hardware de l’usuari que es derivi de l’accés i/o ús del Web.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tot tipus que Font Advocats pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què quedi sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable.

Política en matèria d’enllaços (links)

a) Enllaços amb el Web

Aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i no podran, en cap cas, allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de Font Advocats

En cap cas, l’enllaç significa que Font Advocats avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, Font Advocats procedirà, de forma immediata, a la revocació del consentiment atorgat al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç. 

b) Enllaços amb altres webs

En el Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de Font Advocats amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats per mitjà dels Webs Enllaçats. En conseqüència, Font Advocats no es fa responsable del contingut, condicions d’ús, polítiques de privacitat i resta de condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els usi.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els dissenys, bases de dades, programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font), els diferents elements que integren el Web (textos, gràfics, fotografies, vídeos, gravacions sonores, combinacions de colors, etc.) [“Continguts”], així com la seva estructura, selecció i ordre, són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants. En relació amb els signes distintius inclosos al Web (marques i noms comercials), aquests són titularitat de Font Advocats o dels seus llicenciants.

L’ús del Web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Web i els Continguts.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o qualsevol altra forma de difusió no autoritzades expressament del Web, els seus Continguts i/o els signes distintius de Font Advocats.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Font Advocats podran donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, en el seu cas, se'n derivin.

Protecció de dades personals

Els aspectes relatius al tractament de les dades personals dels usuaris del Web es regulen a la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

Nul·litat

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals d’Accés i Ús fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, la nul·litat o ineficàcia afectarà només a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals d’Accés i Ús només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte a la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals d’Accés i Ús de forma integral.

Idioma

Les Condicions Generals d’Accés i Ús estan redactades en català, castellà i anglès. En cas de discrepància entre les diferents versions, prevaldrà la versió en català.

Legislació aplicable

L’accés i utilització del Web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

En compliment de la normativa vigent de protecció de dades personals, FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb domicili social al C/ Mandri, 37 Entl. 2a 08022 Barcelona (“Font Advocats”) li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni o a què Font Advocats accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta i/o sol·licituds per mitjà del web http://www.fontadvocats.com/ (el “Web”) seran incorporades a un fitxer titularitat de FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L., amb la finalitat de gestionar, mantenir i controlar les seves sol·licituds d’informació.

Les dades personals facilitades, amb caràcter general, no seran comunicades o cedides a tercers i, en el supòsit que es comuniquin o cedeixin a tercers, Font Advocats obtindrà, amb caràcter previ, el seu consentiment de conformitat amb els requisits previstos a la legislació vigent.

Serà necessari que Vostè empleni els camps marcats amb com a obligatoris en el “formulari de contacte” del Web. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que Font Advocats no pogués atendre la seva sol·licitud i, en conseqüència, Font Advocats quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no-prestació o prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades. Font Advocats es reserva el dret d’excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d’accions que legalment procedeixin.

Font Advocats té implantades les mesures de seguretat de tipus tècnic i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seves dades de caràcter personal i n'eviten l'alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del medi físic o natural, tot això de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en el domicili social de Font Advocats, en els termes establerts a la normativa aplicable. Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s’hagin de complir amb determinats requisits formals establerts a la normativa vigent, Font Advocats li ofereix la possibilitat de sol·licitar l’exercici dels drets referits anteriorment a través del correu electrònic info@fontadvocats.com.

Cookies

Per l’accés i/o ús del Web, Vostè accepta que Font Advocats pot utilitzar cookies pròpies persistents de caràcter tècnic i cookies de tercers (“Google Maps”: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies) per tal de permetre la seva navegació pel Web i gestionar les seves dades de geo-localització.

Les cookies constitueixen procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per un usuari d'Internet durant la seva visita a un determinat lloc web.

Vostè pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació.

Els procediments per al bloqueig i eliminació de les cookies poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre, per la qual cosa haurà d'adreçar-se a les instruccions facilitades pel navegador d'Internet, tals com els que es detallen a continuació:Aquests navegadors estan sotmesos a actualitzacions o modificacions, fet pel que no podem garantir que s’ajustin completament a la versió del seu navegador.

En cas que Vostè desitgi refusar la utilització de cookies, pot tenir limitat l’ús d’algunes prestacions. Si continua navegant pel Web sense denegar la seva autorització implica que accepta el seu ús.

Per a qualsevol qüestió addicional relacionada amb l’ús de cookies, pot enviar-nos la seva petició mitjançant un correu electrònic a info@fontadvocats.com.

Actualització: Setembre de 2014